Εσωτερικός Κανονισμός Σωματείου

Σ.Τ.ΡΙ.ΚΕ BC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ   ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν το σωματείο υποδιαιρούνται σε τρεις κατηγορίες:

1.1        Μέλη :      Είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν αθλητικό δελτίο στην Ε.Γ.Ο και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

1.2        Αθλητές :  Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αθλητικό δελτίο στην Ε.Γ.Ο

1.3        Αθλητές  –  Μέλη : Είναι αυτοί που διατηρούν αθλητικό δελτίο στην Ε.Γ.Ο και έχουν συμπληρώσει  το 35ο  έτος της ηλικίας τους.

 

 

1.1 Μέλη

1.1.1           Στην δύναμη του Σωματείου εγγράφονται ως μέλη φυσικά πρόσωπα που θέλουν να συμβάλλουν στην πρόοδο του Σωματείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό του και τον Αθλητικό Νόμο.

1.1.2       Οι προϋποθέσεις για την εγγραφή μελών καθορίζονται από το Καταστατικό του Σωματείου και εφαρμόζονται από το Δ .Σ .

1.1.3       Για την εγγραφή ενός μέλους στην δύναμη του Σωματείου απαιτείται

αίτηση εγγραφής σε έντυπο που προμηθεύει τους ενδιαφερόμενους το Δ..Σ του Σωματείου και το οποίο προσυπογράφεται από 2 μέλη του Σωματείου

1.1.4           Η απόφαση έγκρισης της αίτησης πρέπει να εκδοθεί από το Δ.Σ εντός το πολύ 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που η προθεσμία των 60 ημερών παρέλθει τότε η αίτηση του ενδιαφερομένου θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και με μέριμνα του Προέδρου του Δ.Σ εκδίδεται διαπιστωτική πράξη εγγραφής στα μητρώα μελών.

1.1.5           Το Δ.Σ του Σωματείου έχει το δικαίωμα να απορρίψει αίτηση, η απόφαση αυτή όμως πρέπει να αιτιολογείται. Κατά της απόφασης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.

1.1.6           Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν εγγράφως το Δ.Σ για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας τους.

1.1.7           Όλα τα μέλη δικαιούνται  να συμμετέχουν  σε όλες τις εσωτερικές διοργανώσεις του σωματείου.

1.1.8           Όλα τα μέλη δικαιούνται να εκλέγουν  και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου -εφ’όσον έχουν συμπληρώσει 1 (ένα) χρόνο από την εγγραφή τους στο Σωματείο- καθώς και να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου.

1.1.9           Όλα τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν μηνιαία συνδρομή ,το ύψος της οποίας ορίζεται από το  Δ..Σ

1.1.10       Όλα τα μέλη οφείλουν να είναι ταμειακώς εντάξει. Σε αντίθετη περίπτωση το Δ..Σ νομιμοποιείται να λάβει όποια μέτρα  θεωρήσει αναγκαία για την λύση του προβλήματος.

1.1.11     Παραίτηση μέλους γίνεται με έγγραφη αίτηση και αφού το μέλος έχει τακτοποιήσει τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες προς το Σωματείο.

1.1.12       Το Δ.Σ του Σωματείου έχει την δυνατότητα να φέρει στην Γενική Συνέλευση πρόταση διαγραφής μέλους η μελών που η συμπεριφορά του/τους είναι αντίθετη με τις αρχές και τις επιδιώξεις του Σωματείου και που δεν τηρεί το Καταστατικό και τους Κανονισμούς. Η πρόταση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία που δικαιολογούν την παραπομπή του μέλους η των μελών προς διαγραφή.

1.1.13       Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου μπορεί μετά από πρόταση του Δ.Σ να ανακηρύξει μέλη του Σωματείου ως επίτιμα.

1.1.14       Κάθε Μέλος είναι υποχρεωμένο να παρευρίσκεται στις εκδηλώσεις που αφορούν το σωματείο σαν σύνολο όπως Γενικές Συνελεύσεις – Εκλογές – διάφορες εκδηλώσεις.

 

 

1.2          Αθλητές

1.2.1           Δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλες τις διοργανώσεις του Σωματείου  και της Ε.Γ.Ο

1.2.2           Δύναται να συμμετέχουν  στις αντιπροσωπευτικές  ομάδες του Σωματείου

1.2.3           Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και δεν μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

1.2.4           Αθλητής μπορεί να ζητήσει με αίτηση του στο Δ.Σ του σωματείου, την  μετεγγραφή σε άλλο σωματείο μόνο και εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει.

1.2.5           Αθλητής μπορεί να ζητήσει με αίτηση του στο Δ.Σ του σωματείου, την αποδέσμευση του  μόνο και εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει.

 

 

 

1.3                Αθλητές  –  Μέλη

1.3.1           Η κατηγορία των Αθλητών – Μελών  διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις  υποχρεώσεις  των δύο  παραπάνω κατηγοριών

1.3.2           Κάθε μέλος η Αθλητής πρέπει να δέχεται τις εκάστοτε αγωνιστικές συνθήκες ως την λήξη της αγωνιστικής  και μόνο μετά την λήξη της μπορεί να ζητήσει την επίλυση  η την συζήτηση του προβλήματος που προέκυψε από το καθ’ύλην  αρμόδιο όργανο η Επιτροπή.

1.3.3           Δεν επιτρέπεται στους Αθλητές και τα Μέλη του Σωματείου να είναι ταυτόχρονα Αθλητές σε άλλο Σωματείο της Ε.Γ.Ο

1.3.4           Όσοι δηλώνουν συμμετοχή στις εκάστοτε  διοργανώσεις του Σωματείου – ατομικές  η  ομαδικές – είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε όλη την διάρκεια αυτών.

1.3.5            Αθλητής/Μέλος  μπορεί να ζητήσει με αίτηση του στο Δ.Σ του σωματείου, την  μετεγγραφή σε άλλο σωματείο μόνο και εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει.

1.3.6           Αθλητής/Μέλος  μπορεί να ζητήσει με αίτηση του στο Δ.Σ του σωματείου, την  μετεγγραφή σε άλλο σωματείο μόνο και εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει.

 

1.4 Διοικητικό Συμβούλιο

1.4.1           Εισηγήσεις των διαφόρων θεμάτων στο Δ.Σ γίνονται, κατ΄ αρχήν, από τον Γενικό Γραμματέα. Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε ένα ή σε περισσότερα μέλη του Δ.Σ, την διερεύνηση ή την εξέταση ενός θέματος και την υποβολή της σχετικής εισήγησης, μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα.

1.4.2       Οι εισηγήσεις, μετά την ολοκλήρωση τους, θα κατατίθενται στον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Τα μέλη του Δ..Σ με δική τους πρωτοβουλία θα πρέπει να ενημερώνονται από τον Γενικό Γραμματέα για τις προς συζήτηση εισηγήσεις καθώς και για την ημερησία διάταξη της συνεδρίασης.

1.4.3           Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ διεξάγονται σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη των θεμάτων και είναι κατ΄ αρχήν ανοικτές. Οι παριστάμενοι δεν έχουν δικαίωμα λόγου, εφόσον δεν τους δοθεί από το Δ.Σ. Τα θέματα που έχουν αναλάβει να εισηγηθούν διάφορα μέλη του Δ.Σ, καθώς και αυτά που σύμφωνα με το Καταστατικό εισηγούνται ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας, θα αποτελούν το περιεχόμενο της ημερησίας διάταξης, που καθορίζεται από τον Πρόεδρο. Για την αλλαγή της σειράς συζήτησης  μετά από αίτηση μέλους του Δ.Σ, απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων.

1.4.4       Εξαιρετικά, μπορούν δύο (2) μέλη του Δ.Σ να φέρνουν θέμα που θα χαρακτηρίζεται και θα αιτιολογείται ΕΠΕΙΓΟΝ, έξω από την ημερήσια διάταξη, αλλά με την προϋπόθεση να συνοδεύεται από σχετική έγγραφη εισήγηση, έστω και συνοπτική. Η εισήγηση αυτή πρέπει να έχει κατατεθεί στον Γενικό Γραμματέα το αργότερο μία (1) ημέρα πριν από την συνεδρίαση.

1.4.5           Εξαιρετικά, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας μπορούν να φέρουν ένα θέμα που θα χαρακτηρίζεται ως ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Τέτοια θέματα συζητούνται εκτός και πριν από την ημερήσια διάταξη.

1.4.6           Κατά την εξέταση ενός θέματος και πριν από τη διατύπωση της απόφασης, κάθε μέλος του Δ.Σ έχει το δικαίωμα να δηλώσει ότι επιθυμεί την περιληπτική καταχώρηση της γνώμης του σχετικά με το θέμα που συζητιέται. Διευκρινίζεται βέβαια ότι εφόσον δεν κρίνονται απαραίτητες οι καταχωρήσεις προσωπικών απόψεων και διαλόγων, για την πληρέστερη διατύπωση και ερμηνεία μιας απόφασης, για ευνόητους λόγους πρέπει να αποφεύγονται.

1.4.7           Στην αρχή κάθε συνεδρίασης επικυρώνεται το πρακτικό της προηγούμενης. Κατά την επικύρωση του πρακτικού, εφόσον μέλος του Δ.Σ διαφωνεί με την διατύπωση πρότασης ή απόφασης ή με την νοηματική απόδοση των απόψεών του που είχε ζητήσει να καταχωρηθούν, έχει το δικαίωμα, αφού το δηλώσει στο Δ.Σ, να καταθέσει διορθωτικό σημείωμα το αργότερο 7 ημέρες από την ημέρα που έγινε η συνεδρίαση. Το κείμενο του σημειώματος θα γράφεται πριν από το πρώτο θέμα του επόμενου πρακτικού, μαζί με παρατήρηση για το πρακτικό και τη σχετική απόφαση που αναφέρεται.

 

1.5 Επιτροπές

 

1.5.1           Επιτροπές δημιουργούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του αθλητικού Νόμου και του Καταστατικού καθώς και με αποφάσεις του Δ.Σ του Σωματείου.

1.5.2       Η θητεία των επιτροπών ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ, αλλά το Δ.Σ έχει το δικαίωμα να μειώσει τη θητεία της ή να απαλλάξει τα μέλη μιας επιτροπής από τα καθήκοντα τους, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον Αθλητικό  Νόμο ή το Καταστατικό. Όλες οι αποφάσεις των επιτροπών, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο Αθλητικός Νόμος ή το Καταστατικό, αποτελούν εισήγηση προς το Δ.Σ, που έχει το δικαίωμα έγκρισης, τροποποίησης ή απόρριψής τους. Οι εισηγήσεις των επιτροπών είναι εκτελεστές μόνο μετά από την έγκρισή τους από το Δ.Σ.

1.5.3           Η σύσταση της επιτροπής ορίζεται ως εξής :

α) Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται υποχρεωτικά μέλος του Δ.Σ του Σωματείου.

β) Τα μέλη της επιτροπής δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία. Προτείνονται από τον πρόεδρο της και διορίζονται από το Δ.Σ.

γ) Ο πρόεδρος κάθε επιτροπής έχει το δικαίωμα να προτείνει στο Δ.Σ του Σωματείου την παύση ή αντικατάσταση μελών της επιτροπής του κατά την κρίση του.

 

1.5.4           Οι συνεδριάσεις των επιτροπών γίνονται με παρουσία της πλειοψηφίας των μελών τους με ευθύνη του προέδρου κάθε επιτροπής. Ο κανονισμός λειτουργίας τους αποφασίζεται από την κάθε επιτροπή, ενώ τα θέματα και οι αρμοδιότητες τους καθορίζονται από το Δ.Σ του Σωματείου ή από το Αθλητικό Νόμο ανάλογα. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας έχουν το δικαίωμα να παρίστανται σε όλες τις συνεδριάσεις των επιτροπών και να εκφέρουν γνώμη.

 

1.5.5           ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

 

Οι αρμοδιότητες της περιλαμβάνουν :

Α. Την προετοιμασία, οργάνωση και προκήρυξη των αγώνων των εσωτερικών         διοργανώσεων.

Β.   Την εκδίκαση ενστάσεων κατά την διεξαγωγή αγώνων.

Γ.   Τον ορισμό διαιτητών και παρατηρητών, υπευθύνων αγώνων και γραμματειών.

Δ.. Την παρακολούθηση και ενημέρωση για κάθε τροποποίηση των κανονισμών της Ε.Γ.Ο καθώς και των διεθνών κανονισμών.

 

1.5.6           ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α) Η πειθαρχική επιτροπή είναι τριμελής και ορίζεται από το Δ.Σ του Σωματείου. Αποτελείται από ένα μέλος του Δ.Σ ως πρόεδρο και δύο μέλη του Σωματείου.

β)Για την εκδίκαση υπόθεσης από την πειθαρχική επιτροπή απαιτείται έγγραφη αναφορά ή καταγγελία προς το Δ.Σ του Σωματείου. Το Δ.Σ κρίνει αν κάποια υπόθεση μπορεί να εκδικαστεί αμέσως από το ίδιο ή πρέπει να παραπεμφθεί στην Πειθαρχική Επιτροπή για περαιτέρω διερεύνηση.

γ) Ο πρόεδρος της πειθαρχικής επιτροπής με έγγραφο του καλεί τον ή τους καταγγελλόμενους για απολογία καθώς και όποιον άλλον κρίνει απαραίτητο για  παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εκδικαζόμενη υπόθεση. Στο έγγραφο πρέπει να αναγράφεται σαφώς η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος συνεδρίασης της επιτροπής. Κάθε εμπλεκόμενος που καλείται από την επιτροπή οφείλει να παρουσιάζεται ενώπιον της και να απαντά στα ερωτήματα ή να απολογείται. Επιτρέπεται η αποστολή έγγραφης απολογίας αν για λόγους ανωτέρας βίας ή κολλήματος δεν είναι δυνατή η παρουσία ενώπιον της επιτροπής. Η άρνηση απολογίας ή μη εμφάνιση ενώπιον της επιτροπής είτε αυτοπροσώπως είτε εγγράφως αποτελεί παράπτωμα που εμπίπτει στην προσβολή των οργάνων του Σωματείου και τιμωρείται ανάλογα.

δ) Αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των μελών, με την ψήφο του προέδρου να μετρά διπλή σε περίπτωση ισοψηφίας. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται εντός το πολύ τριών (3) ημερών από την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης και υποβάλλονται στο Δ.Σ του Σωματείου για επικύρωση και δημοσιοποίηση.

ε) Η επιμέλεια για την εκτέλεση των αποφάσεων της Πειθαρχικής επιτροπής ανήκει στον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου, που κοινοποιεί αντίγραφο των αποφάσεων (αθωωτικών ή καταδικαστικών) με απόδειξη στον κατηγορούμενο, σε αυτόν που ζήτησε τη δίωξη του και σε όποιον έλαβε μέρος νόμιμα στην διαδικασία.

στ) Στην γραμματεία του Σωματείου τηρείται Ποινολόγιο στο οποίο καταχωρούνται όλες οι τελεσίδικες αποφάσεις με τις οποίες επιβλήθηκαν ποινές.

ζ) Ποινή που επιβλήθηκε αρχίζει από την ημέρα της κοινοποίησης της απόφασης, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην καταδικαστική απόφαση ή στους κανονισμούς.

η) Προσφυγή ενάντια στην επικυρωτική απόφαση του Δ.Σ ασκείται όπου και όπως ορίζει το Καταστατικό ή ο Αθλητικός Νόμος.

 

1.5.7           ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα της λειτουργίας και σύνθεσης της ορίζονται από το Καταστατικό του Σωματείου.

 

1.5.8           ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα της λειτουργίας και σύνθεσης της ορίζονται από το Καταστατικό του Σωματείου.

 

1.5.9      ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ  &  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Παρακολουθεί τη δημοσιότητα που δίνεται στις εκδηλώσεις του σωματείου και ακόμα :

α) Στοχεύει στην προβολή του Σωματείου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διαδίκτυο ,τον    ημερήσιο αθλητικό και περιοδικό τύπο με δελτία τύπου.

β) Προφυλάσσει με κάθε σκόπιμο διάβημα το σωματείο από παραπλανητική πληροφόρηση στο έργο και τους σκοπούς του.

γ) Παρουσιάζει το έργο και τις επιτυχίες του σωματείου, ενημερώνει τους αθλητές και την κοινή γνώμη στα προβλήματα που προκύπτουν και τις λύσεις που δίνονται

δ) Καλλιεργεί με κάθε πρόσφορο μέσο δημόσιες σχέσεις για όφελος του σωματείου προς κάθε κατεύθυνση, στο εσωτερικό και το εξωτερικό

ε) Προσελκύει νέα μέλη – αθλητές/τριες

 

1.5.10    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παρακολουθεί όλες τις τεχνικές εξελίξεις στο άθλημα και ενημερώνει το Δ.Σ του Σωματείου για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που υπάρχουν τόσο με τα υλικά που χρησιμοποιούν οι αθλητές όσο και με τις προδιαγραφές των αγωνιστικών χώρων.

 

 

 

2. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

2.1.1       Τα μέλη του Σωματείου, οι αθλητές και οι προπονητές έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας, το καταστατικό, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου και να συμπεριφέρονται στις αθλητικές σχέσεις σύμφωνα με τα όσα υπαγορεύουν η ευπρέπεια, η ευταξία και η δεοντολογία του ερασιτεχνικού αθλητισμού και να τηρούν τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος, των παραδόσεων του αθλητισμού και του Ολυμπιακού ιδεώδους.

Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται με τις οριζόμενες στον παρόντα κανονισμό ποινές.

2.1.2           Τα παραπτώματα αφορούν αυτά των α) μελών του Σωματείου β) αθλητών και γ) προπονητών. Οι ποινές αναγράφονται στον παρόντα κανονισμό σε σειρά ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος, ξεκινώντας από την ελαφρύτερη .

2.1.3           Οι ποινές για τα παραπτώματα των μελών είναι :

1.       Έγγραφη επίπληξη

2.       Χρηματικό πρόστιμο

3.    Πρόσκαιρη απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους και λοιπούς χώρους

εκδηλώσεων του Συλλόγου μέχρι δύο (2) χρόνια

4.    Διαγραφή

 

2.1.4           Οι ποινές για τα παραπτώματα των αθλητών είναι :

1.       Έγγραφη επίπληξη

2.    Αναστολή των προνομίων του αθλητή που έχουν δοθεί σ΄ αυτόν από το Σωματείο.

3.       Πρόσκαιρος αποκλεισμός από αγώνες του Σωματείου μέχρι και 2 χρόνια

4.     Διαγραφή από τα μητρώα αθλητών του Σωματείου

 

2.1.5      Οι ποινές για τα παραπτώματα προπονητών είναι :

1.       Έγγραφη επίπληξη

2.    Αναστολή των προνομίων του προπονητή που έχουν δοθεί σ΄ αυτόν από το Σωματείο.

3.       Πρόσκαιρη απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς και λοιπούς χώρους του Σωματείου μέχρι και 2 χρόνια

4.    Διαγραφή από τα μητρώα προπονητών του Σωματείου

 

2.1.6           Όλες οι ποινές είναι δυνατόν να επιβληθούν με χρονική αναστολή. Η διάρκεια της αναστολής  ορίζεται ως η διπλάσια του χρόνου που θα διαρκούσε η επιβληθείσα ποινή ή ορίζεται από την  πειθαρχική επιτροπή όταν η ποινή δεν προβλέπει χρονική διάρκεια. Αν ο τιμωρημένος με αναστολή παραπέσει σε άλλο παράπτωμα κατά την διάρκεια της αναστολής του, τότε η αρχική ποινή τίθεται σε εφαρμογή συμπληρωματικά με την νέα ποινή.

 

2.1.7           Σε πρόσωπο που διέπραξε περισσότερα από ένα πειθαρχικά παραπτώματα επιβάλλεται σ΄αυτό συνολική ποινή που αποτελείται από την βαρύτερη των ποινών προσαυξημένη όχι περισσότερο από τα τρία τέταρτα (3/4) του αθροίσματος των ποινών που έχουν επιβληθεί για τα υπόλοιπα παραπτώματα.

 

2.1.8           Κατά την επιβολή της ποινής εκτιμώνται η βαρύτητα του παραπτώματος σε συνάρτηση με τις συνθήκες που συνέβη αυτό καθώς και η προγενέστερη διαγωγή του ενεχόμενου και η προσφορά του στο άθλημα.

 

2.1.9           Τα παραπτώματα που στοιχειοθετούν πειθαρχικές παραβάσεις των μελών, αθλητών και προπονητών είναι :

 

1.       Απρεπής ή προκλητική συμπεριφορά ή έλλειψη σεβασμού προς τα μέλη της διοίκησης ή άλλα όργανα του Σωματείου, φιλάθλους, αθλητές, παράγοντες, επισήμους ή άλλους παρευρισκόμενους σε χώρο που χρησιμοποιείται από το Σωματείο ή την Ε.Γ.Ο ή άλλα σωματεία για αγωνιστική ή άλλη εκδήλωση.

 

2. Παραβίαση του Καταστατικού και των Κανονισμών του Σωματείου, των κανονισμών της Ε.Γ.Ο, του αθλητικού Νόμου και/ή ανυπακοή σε αποφάσεις του Δ.Σ, της Γενικής Συνέλευσης ή άλλων οργάνων του Σωματείου.

 

3. Βάναυση συμπεριφορά, απόπειρα βιαιοπραγίας ή βιαιοπραγία σε αθλητές, παράγοντες, διαιτητές ή άλλους παρευρισκόμενους σε χώρο που χρησιμοποιείται από το Σωματείο ή την Ε.Γ.Ο ή άλλα σωματεία για αγωνιστική ή άλλη εκδήλωση.

 

2.1.10       Για όλα τα παραπτώματα των μελών το Δ.Σ του Σωματείου είναι  δυνατόν και να επιβάλλει χρηματικά πρόστιμα, το μέγιστο ύψος των οποίων καθορίζεται στην αρχή  της αγωνιστικής χρονιάς και ισχύει για τουλάχιστον 1 χρόνο.

 

2.1.11       Η ποινή οριστικής διαγραφής μέλους επιβάλλεται από την Γενική Συνέλευση του Σωματείου που μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως για τον σκοπό αυτό από το ΔΣ του Σωματείου. Το μέλος που κατηγορείται μπορεί να υποβάλλει και έγγραφη απολογία μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

 

2.1.12       Η ποινή της οριστικής διαγραφής αθλητή από τα μητρώα του Σωματείου επιβάλλεται από το Δ.Σ του Σωματείου.

 

2.1.13       Η επιτροπή οργάνωσης πρωταθλημάτων επιβάλλει ποινές που ορίζονται από τον κανονισμό       αγώνων και έχουν σχέση με αγωνιστικά θέματα, όπως μηδενισμούς, αφαιρέσεις βαθμών κλπ. Διαδικασία ενστάσεων κατά τέτοιων ποινών ορίζεται με αποφάσεις της επιτροπής οργάνωσης πρωταθλημάτων.

 

 

 

 

3.ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

 

 

3.1.1           Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση του Σωματείου σε πανελλήνιες ή διεθνείς διοργανώσεις, το Δ.Σ συγκροτεί αντιπροσωπευτικές ομάδες στις κατηγορίες όπου υπάρχει αντίστοιχη διοργάνωση από την Ε.Γ.Ο ή από φορείς που έχουν την έγκριση της Ε.Γ.Ο ή από τις διεθνείς Ομοσπονδίες.

 

3.1.2           Όλες οι αντιπροσωπευτικές ομάδες απαρτίζονται από αθλητές και αθλήτριες που ανήκουν στο Σωματείο. Η πρόσκληση για την επιλογή τους απευθύνεται γραπτά και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Σωματείου.

 

3.1.3           Δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των θέσεων μιας αντιπροσωπευτικής ομάδας, εφόσον αυτό δεν κρίνεται απαραίτητο από τον προπονητή ή το Δ.Σ.

 

3.1.4            Η συμμετοχή στις αντιπροσωπευτικές ομάδες του Σωματείου των αθλητών-τριών προϋποθέτει :

 

1.την συμμετοχή στο εσωτερικό πρωτάθλημα του Σωματείου με τουλάχιστον την κατά τα 2/3 συμπληρωμένη συμμετοχή τους στις αγωνιστικές του κατά την επιλογή τους στην αντιπροσωπευτική Ομάδα.

Η επιλογή των αθλητών-τριών για τις αντιπροσωπευτικές ομάδες του σωματείου θα γίνεται από τους 6 (Έξι ) πρώτους Μ.Ο του εσωτερικού πρωταθλήματος του σωματείου συν 1 επιλογή  του προπονητή και εφόσον είναι αιτιολογημένη και αποδεκτή από το Δ.Σ

Στην περίπτωση κωλύματος  αθλητή-τριας για την συμμετοχή στην αντίστοιχη ομάδα , την θέση καταλαμβάνει ο/η επόμενος/η από την σειρά κατάταξης του Μ.Ο

 

 

3.1.5           Οι αθλητές-τριες  πρέπει να είναι ταμειακώς ενήμεροι μέχρι την ημερομηνία της επιλογής τους και οφείλουν να αποδέχονται  την εκάστοτε πρόσκληση τους στις αντιπροσωπευτικές ομάδες εκτός εάν έχουν να προβάλουν σοβαρή δικαιολογία για την μη συμμετοχή τους την οποίαν οφείλουν να αναφέρουν έγκαιρα στον αρμόδιο προπονητή.

 

3.1.6           Οι αθλητές οφείλουν να φορούν την εμφάνιση του Σωματείου και να σέβονται τον εκάστοτε χορηγό που θα διαφημίζεται στις εμφανίσεις ,ανεξάρτητα αν αυτοί έχουν ατομικά άλλες συμφωνίες.

 

3.1.8   Οι συμμετέχοντες σε ατομικά  πρωταθλήματα της Ε.Γ.Ο είναι

υποχρεωμένοι να φέρουν ενδυμασία που περιλαμβάνει:

α.   Μπλουζάκι  ή  αθλητικό πουκάμισο με μανίκια

β.   Υφασμάτινο (όχι τζην) παντελόνι ή βερμούδα για τους άνδρες ή φούστα για τις γυναίκες.

 

3.1.9    Δεν επιτρέπεται σε καμία διοργάνωση, ατομική ή ομαδική, οι συμμετέχοντες αθλητές να φορούν ενδυμασία προκλητική ή που αντιβαίνει στο κοινώς εννοούμενο αθλητικό πνεύμα ή που διακωμωδεί το άθλημα και κολάζει το κοινό αίσθημα, σύμφωνα με τους νόμους του κράτους και τα χρηστά ήθη.

 

3.1.10       Στις ατομικές διοργανώσεις της Ε.Γ.Ο οι αθλητές πρέπει να φέρουν στις εμφανίσεις τους  τα διακριτικά του Σωματείου.

 

 

3.2 Κριτήρια επιλογής

 

3.2.1           Τα αγωνιστικά κριτήρια, στηρίζονται στην ταμειακή ενημερότητα καθώς και  στην συμμετοχή του αθλητή και της αθλήτριας στο εσωτερικό πρωτάθλημα του Σωματείου,  αλλά και περιπτώσεις που μπορεί να συμπεριληφθεί σε αντιπροσωπευτική ομάδα 1 (ένας/μΙα) αθλητής/τρια  που δεν πληρεί τα παραπάνω κριτήρια μετά από αιτιολογημένη εισήγηση στο Δ.Σ του προπονητή.

 

3.2.2           Το Δ.Σ του Σωματείου, μετά από εισήγηση του προπονητή, ανακοινώνει το μήνα Σεπτέμβριο κάθε χρόνου το αγωνιστικό και προπονητικό πρόγραμμα της νέας περιόδου.

 

3.2.3           Είναι σημαντική η συμμετοχή των αθλητών/ τριών στους Ατομικούς Αγώνες της Ε.Γ.Ο για το σωματείο μας, καθώς κάθε συμμετοχή τους προσφέρει βαθμούς στο σωματείο μας.

 

3.3 ΕΚΛΕΚΤΟΡΑΣ   /  ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

 

3.3.1            Υπεύθυνος  για τη σύνθεση των αντιπροσωπευτικών ομάδων του Σωματείου  είναι ο Εκλέκτορας που ορίζει το ΔΣ του Σωματείου.

 

3.3.2           Ο Εκλέκτορας έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει 1(έναν) αθλητή/τρια εκτός της  σειράς κατάταξης των αθλητών/τριων στο εσωτερικό πρωτάθλημα του σωματείου. Έχει την ευχέρεια να ορίσει πιστοποιημένους  προπονητές /συνεργάτες και αν για οποιοδήποτε λόγο  δεν υπάρχει ή δεν δέχεται κατόπιν προτάσεως την θέση πιστοποιημένος προπονητής ,να ορίσει προπονητές /συνεργάτες ανά κατηγορία, μέλη με τις απαιτούμενες γνώσεις ή πείρα.

 

3.3.3           Ο Εκλέκτορας υποβάλλει γραπτή  έκθεση προς το Δ.Σ του Σωματείου για την σύνθεση της κάθε αποστολής .

 

3.3.4    Οι στόχοι σε κάθε διοργάνωση ορίζονται από το Δ.Σ του Σωματείου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Εκλέκτορα.

 

3.3.5           Ο Εκλέκτορας υποβάλλει έκθεση για την εκάστοτε διοργάνωση και την αποτελεσματικότητα της ομάδας μετά την λήξη των αγώνων και αναφέρει ότι άλλο κρίνει απαραίτητο (συμπεριφορά συμμετεχόντων, οργάνωση αποστολής κλπ).

 

3.3.6           Ο Εκλέκτορας και οι συνεργάτες του είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για τη σύνθεση των  ομάδων στους αγώνες, για τις αλλαγές κατά τη διάρκεια των αγώνων, την διάγνωση της κατάστασης των διαδρόμων και την ενημέρωση των αθλητών για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του υλικού τους καθώς και την εν γένει διατήρηση υψηλού αγωνιστικού πνεύματος των αθλητών κατά την διάρκεια όλης της αποστολής.

 

3.3.7           Το Δ.Σ του σωματείου  έχει το δικαίωμα  να καταργήσει ή να θέσει σε αδράνεια  τη θέση του Εκλέκτορα για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο .Σε αυτήν την περίπτωση το Δ.Σ ορίζει υπεύθυνο  για την κάθε κατηγορία   πιστοποιημένο προπονητή και αν για οποιοδήποτε λόγο  δεν υπάρχει ή δεν δέχεται κατόπιν προτάσεως την θέση πιστοποιημένος προπονητής , ορίζει προπονητή  ανά κατηγορία μέλος με τις απαιτούμενες γνώσεις ή πείρα.

 

3.3.8           Οι προπονητές των κατηγοριών θα ενημερώνουν το Δ.Σ  για το πρόγραμμα των προπονήσεων των ομάδων τους  και  για την επιλογή των αθλητών/τριών.

 

3.3.9           Ο προπονητής υποβάλλει έκθεση για την εκάστοτε διοργάνωση και την αποτελεσματικότητα της ομάδας μετά την λήξη των αγώνων και αναφέρει ότι άλλο κρίνει απαραίτητο (συμπεριφορά συμμετεχόντων, οργάνωση αποστολής κλπ).

 

3.3.10       Ο προπονητής είναι υπεύθυνος για τη σύνθεση της ομάδας στους αγώνες, για τις αλλαγές κατά τη διάρκεια του αγώνα, την διάγνωση της κατάστασης των διαδρόμων και την ενημέρωση των αθλητών για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του υλικού τους καθώς και την εν γένει διατήρηση υψηλού αγωνιστικού πνεύματος των αθλητών κατά την διάρκεια όλης της αποστολής.

 

3.3.11       Ο προπονητής υποβάλλει γραπτή  έκθεση προς το Δ.Σ του Σωματείου για την σύνθεση της κάθε αποστολής. Οι στόχοι σε κάθε διοργάνωση ορίζονται από το Δ.Σ του Σωματείου σε συνεργασία με τον αρμόδιο προπονητή.

 

 

3.4 Υποχρεώσεις-δικαιώματα αθλητών, προπονητών και συνοδών αντ/κών ομάδων

 

3.4.1       Οι αθλητές και αθλήτριες των αντιπροσωπευτικών ομάδων πρέπει :

 

α.  Να εκτελούν πιστά τις οδηγίες των προπονητών και των αρχηγών αποστολής

 

β.  Να προσέρχονται και να συμμετέχουν με συνέπεια στις προπονήσεις και σε όλες τις κοινές εκδηλώσεις των ομάδων

 

γ. Να διάγουν αθλητική ζωή και να αγωνίζονται με ψυχραιμία και αγωνιστικό πάθος αποδίδοντας το μέγιστο των δυνατοτήτων τους

 

δ. Να επιδεικνύουν φίλαθλο πνεύμα τηρώντας τις διατάξεις των κανονισμών και τις αποφάσεις των διαιτητών

 

ε.  Να προσέχουν ιδιαίτερα την εμφάνιση και την συμπεριφορά τους κατά την μετάβαση και παραμονή στις εκτός έδρας αποστολές

 

στ. Να διατηρούν σε καλή κατάσταση το υλικό που τους παραδίδεται από το Σωματείο και να το επιστρέφουν στις προθεσμίες που ορίζονται από τα αρμόδια όργανα.

 

3.4.2       Πρωταρχικός σκοπός και υποχρέωση των αθλητών των αντιπροσωπευτικών ομάδων είναι η τήρηση των αποφάσεων του Σωματείου (από όποιον αρμόδιο και αν εκφράζεται και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο). Σε περίπτωση αντιθέτων απόψεων και εκτιμήσεων υποχρεούνται σε κατ΄ ιδίαν συναντήσεις και όχι σε δημόσιους χώρους να ενημερώνουν τους υπευθύνους του Σωματείου και συγκεκριμένα κατά σειρά:

 

α. Τον Γενικό προπονητή / προπονητή

 

β. Τον αρχηγό αποστολής ή τον ορισμένο από το Δ.Σ υπεύθυνο ομάδας

 

Σε περίπτωση που και μετά από τις παραπάνω διαδικασίες εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα, μπορεί να απευθύνει επιστολή ακρόασης από το Δ.Σ του Σωματείου, που δεν είναι υποχρεωμένο να την κάνει δεκτή αν πιστεύει ότι το θέμα μπορεί να διευθετηθεί κατόπιν συνεργασίας με τους αρμόδιους προπονητές και αρχηγούς αποστολής.

 

3.4.3           Σε αθλητές που επιλέγονται σαν μέλη της αντιπροσωπευτικής ομάδας για αγώνες εκτός έδρας παρέχονται τά έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής μόνο μετά από σχετική απόφαση του Δ..Σ του Σωματείου, που καθορίζει και το ύψος του ποσού που θα διατεθεί σε κάθε περίπτωση.

 

3.4.4           Δεν υπάρχει για κανένα λόγο αμοιβή για συμμετοχή στις αντιπροσωπευτικές ομάδες.

 

3.4.5           Σε εξαιρετικές επιδόσεις αντιπροσωπευτικών ομάδων το Δ.Σ του Σωματείου μπορεί να καθορίζει, είτε εκ των προτέρων είτε εκ των υστέρων, πριμ εξαιρετικής επίδοσης για τα μέλη της ομάδας υπό μορφή παροχών χρηματικών ή και άλλης μορφής.

 

3.4.6           Όλες οι αποστολές των αντιπροσωπευτικών ομάδων ρυθμίζονται και κατευθύνονται από το Δ.Σ του Σωματείου. Οι αποστολές, μπορούν να έχουν χαρακτήρα επίσημο (επίσημοι ή φιλικοί αγώνες) ή ανεπίσημο(προπονήσεις, κάμπ προετοιμασίας κλπ) και να λαμβάνουν χώρα εντός ή εκτός έδρας του Σωματείου.

 

3.4.7       Τις αποστολές αποτελούν:

 

α.  Ο αρχηγός αποστολής

 

β.  Ο αρμόδιος προπονητής

 

γ.  Οι αθλητές/τριες

 

δ.  1 ή 2 συνεργάτες του αρχηγού αποστολής και βοηθός ή βοηθοί προπονητή εφόσον     κρίνεται αυτό απαραίτητο από το Δ.Σ του Σωματείου

 

3.4.8           Τα βασικά καθήκοντα του αρχηγού αποστολής είναι :

 

α. Οργανώνει και παρακολουθεί τις διαδικασίες συγκέντρωσης και αναχώρησης της  ομάδας για εκτός έδρας αποστολές

 

β. Φροντίζει κατά την άφιξη στον τόπο τέλεσης των αγώνων για την συγκομιδή όλων των αποσκευών της αποστολής και την ασφαλή μεταφορά και εγκατάσταση στον τόπο διαμονής.

 

γ. Είναι ενήμερος και ενημερώνει αντίστοιχα τους συνεργάτες του, τους προπονητές και τους αθλητές για το πρόγραμμα της αποστολής, δηλαδή για τις ώρες συγκέντρωσης, αναχώρησης και επιστροφής από το ξενοδοχείο προς τον χώρο τέλεσης των αγώνων

 

δ. Παρίσταται στις συγκεντρώσεις πριν τους αγώνες (managers meeting)

ε. Παρίσταται κατά την την διάρκεια των αγώνων στην αίθουσα

 

στ. Εκπροσωπεί το Σωματείο στις οποιεσδήποτε εξωαγωνιστικές εκδηλώσεις και αποτελεί τον μόνο εκφραστή τυχόν παραπόνων προς την αρμόδια αρχή

 

ζ. Βεβαιώνεται ότι όλοι οι αθλητές ακολουθούν του κανόνες των αντιπροσωπευτικών ομάδων και παρεμβαίνει σε οποιαδήποτε περίπτωση καταστρατήγησής τους, μέχρι του σημείου εκδιώξεως από την αποστολή των εμπλεκομένων μελών με ταυτόχρονη παραπομπή τους για τιμωρία

 

η. Ενημερώνει καθ΄ όλη τη διάρκεια της αποστολής το Δ.Σ του Σωματείου σχετικά με τα αποτελέσματα των αγώνων καθώς και για τυχόν προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί

 

θ. Μετά την επιστροφή της αποστολής καταθέτει στο Δ.Σ του Σωματείου πλήρη και αναλυτική έκθεση .

 

4          Ενστάσεις

 

 

4.1.1           Σε αγώνες που διοργανώνει το Σωματείο, ένσταση ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αμέσως μετά την λήξη του συγκεκριμένου παιχνιδιού ή την λήψη μιας  συγκεκριμένης απόφασης για την οποία ενίσταται ο ενδιαφερόμενος. Η ένσταση ασκείται γραπτά και γίνεται δεκτή μόνο με την σημείωση της στο φύλλο αγώνος και την καταβολή του παραβόλου ενστάσεων, το ύψος του οποίου καθορίζεται κατ΄ έτος με απόφαση του Δ.Σ του Σωματείου.

 

4.1.2           Η ένσταση εκδικάζεται άμεσα από την Επιτροπή Οργάνωσης Πρωταθλημάτων του Σωματείου, η απόφαση της οποίας είναι τελεσίδικη. Αν η ένσταση γίνει έστω και μερικά δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ του Σωματείου.

 

4.1.3           Ένσταση κατά αποφάσεων του Δ.Σ ή οργάνων του Σωματείου ασκείται όπου και όπως ο Νόμος ορίζει.

 

 

 

 

Οποιαδήποτε  περίπτωση δεν καλύπτεται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό του Σωματείου παραπέμπεται στο Καταστατικό του Σωματείου  η τον Εσωτερικό κανονισμό της Ε.Γ.Ο

Όλα τα Μέλη και οι Αθλητές του Σωματείου έχουν την υποχρέωση να αποδεχθούν απόλυτα τις  διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού και να τις εφαρμόζουν.

Άγνοια  του Εσωτερικού Κανονισμού θεωρείται απαράδεκτη.

 

 

 

 

 

 

Η   Γ .ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΜΑΡΙΑ   ΙΣΙΔΩΡΟΥ                                          ΠΑΝ.   ΑΔΑΜΙΔΗΣ